Svaz dovozců automobilů - SDA

Svaz dovozců automobilů byl ustaven 1.4. 1994 s působností pro Českou republiku jako samostatné dobrovolné zájmové sdružení právnických osob ve smyslu Občanského zákoníku §20, písm. f). Navázal tak na stejnojmenné sdružení, které vzniklo k 1.1. 1992 s působností pro bývalou ČSFR při Sdružení automobilového průmyslu jako samostatná divize dovozců automobilů.

Poslání Svazu
Základními cíli Svazu, jako sdružení právnických subjektů působících v oblasti dovozu a obchodu se silničními vozidly v ČR i servisních služeb k nim, při samozřejmém respektování českého popř. mezinárodního právního řádu a etiky jsou především

Orgány Svazu
Rada ředitelů (RŘ) je nejvyšším orgánem a rozhoduje o základních cílech Svazu a jeho strategii. Předseda Rady je současně předsedou Výkonného výboru. Členem Rady je nejvyšší statutární zástupce každého z členů Svazu. Rada ředitelů koná pravidelná čtvrtletní a podle potřeby i mimořádná zasedání.

Výkonný výbor (VV) je výkonným orgánem Svazu. Radou ředitelů je voleno jeho 5 členů na dobu 30-ti měsíců. Členové Výkonného výboru se v 6-ti měsíčním intervalu střídají ve funkci předsedy výboru a současně tak i předsedy Rady ředitelů. Výkonný výbor jedná pravidelně měsíčně a rovněž on podle potřeby zasedá mimořádně.

Technická sekce (TS) je odborným orgánem Svazu který pracuje trvale. Zasedání sekce se konají pravidelně měsíčně popř. podle potřeby i mimořádně.

Sekce nákladních automobilů (SNA) je stálým odborným orgánem Svazu, který se orientuje na zvláštní problematiku segmentu klasických nákladních automobilů, kterou pro svá specifika lze obtížně řešit v RŘ či TS. Zasedání se konají každý druhý měsíc popř. podle potřeby mimořádně.

Sekce motocyklů (SMOTO) je stálým odborným orgánem Svazu, který pracuje na řešení specifických problémů motocyklové branže. Zasedání se konají pravidelně měsíčně popř. podle potřeby.

Sekretariát Svazu tvoří tajemník a jeho asistentka. Vykonává administrativně-technické a koordinační práce nezbytné pro spolehlivou funkci Svazu a jeho orgánů. Tajemník se zúčastňuje všech zasedání VV, RŘ, SNA, SMOTO i TS.

Tiskové konference (TK), dávající možnost cestou veřejných i odborných sdělovacích prostředků oslovit nejen tuzemskou veřejnost a prezentovat tak výsledky práce SDA a jednotlivých členů jsou zatím pořádány pravidelně 4x do roka a to zpravidla po uzavření výsledků prodejů za uplynulé tříměsíční období. V případě potřeby jsou svolávány i mimořádné tiskové konference. Vnitřní i vnější styky Svazu jsou definovány Stanovami a Etickým kodexem, což jsou základní dokumenty, které vedle rozpočtu řídí a limitují rozsah činnosti Svazu.

Členská základna
K ustavení samostatného Svazu dovozců automobilů k 1.4. 1994 se rozhodlo 27 zakládajících členů - oficiálních dovozců.

Členská základna se v průběhu roku 2000 rozrostla o dva členy - firma Autodemont (Olomouc) zabývající se dovozem motocyklů zn. ADLY a firma Impexta 3000 (Ostrava) dovážející motocykly zn. HERO PUCH.

Od 1.1.2001 došlo ke změně importéra vozidel Citroen - dosavadního dovozce Euroauto s.r.o. nahradilo přímé zastoupení Citroen ČR.

Od 1.5.2001 došlo ke změně importéra Hyundai. Dosavadní Motokov nahradila firma Hyundai Motor CZ.

K 31.5.2001 ukončila své členství firma Autodemont.

K 1.6.2001 má SDA 37 členů, oficiálních dovozců vozidel akreditovaných u MDS ČR, které zastupují zájmy 55 světově známých značek osobních, lehkých užitkových a nákladních automobilů, autobusů a motocyklů.

Sekretariát SDA
19/02/01