TERMINOLOGIE

Pro účely stanovení následujících statististických dat prodejů byla vozidla rozdělena do těchto kategorií respektive skupin1)

 1. kategorie L , alias MOTOCYKLY - motorová vozidla, která mají dvě nebo tři kola
 2. kategorie M 1 , alias OSOBNÍ AUTOMOBILY - motorová vozidla určená pro přepravu nejvýše 9 osob a která mají nejméně čtyři kola
 3. kategorie N , alias LEHKÁ UŽITKOVÁ VOZIDLA a NÁKLADNÍ AUTOMOBILY - motorová vozidla určená pro přepravu věcí a která mají nejméně čtyři kola

Vozidla kategorie L

 1. Do kategorie L patří motorová vozidla
  1. kategorie L1 se dvěma koly (dále jen "dvoukolová") a s motorem se zdvihovým objemem válců nepřevyšujícím 50 cm3 v případě pohonu spalovacím motorem a s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 50 km.h-1 při jakémkoli druhu pohonu,
  2. kategorie L2 se třemi koly s motorem se zdvihovým objemem válců nepřevyšujícím 50 cm3 v případě pohonu spalovacím motorem a s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 50 km.h-1 při jakémkoli druhu pohonu,
  3. kategorie L3 se dvěma koly (dále jen "dvoukolová") s motorem se zdvihovým objemem válců převyšujícím 50 cm3 v případě pohonu spalovacím motorem nebo s maximální konstrukční rychlostí převyšující 50 km.h-1 při jakémkoli druhu pohonu,
  4. kategorie L4 se třemi koly umístěnými nesouměrně k podélné střední rovině vozidla a s motorem se zdvihovým objemem válců převyšujícím 50 cm3 v případě pohonu spalovacím motorem nebo s maximální konstrukční rychlostí převyšující 50 km.h-1 při jakémkoli druhu pohonu (motocykl s postranním vozíkem),
  5. kategorie L5 se třemi koly umístěnými souměrně k podélné střední rovině vozidla a s motorem se zdvihovým objemem válců převyšujícím 50 cm3 v případě pohonu spalovacím motorem nebo s maximální konstrukční rychlostí převyšující 50 km.h-1 při jakémkoli druhu pohonu.
 2. Do kategorie L se zahrnuje též jízdní kolo s trvale zabudovaným hnacím motorem motokolo) s objemem válců motoru nepřevyšujícím 50 cm3 v případě pohonu spalovacím motorem a s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 20 km.h-1 při jakémkoli druhu pohonu.
 3. Do kategorie L se zahrnuje též motorové vozidlo se čtyřmi koly mající charakter konstrukce motocyklu a následujících parametrů
  1. lehká čtyřkolka - její hmotnost v nenaloženém stavu (pohotovostní hmotnost plus hmotnost řidiče) nepřevyšuje 0,35 t (u elektrických vozidel se nezapočítává hmotnost akumulátorů), její nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 50 km.h-1 a zdvihový objem motoru nepřevyšuje 50 cm3 v případě spalovacího motoru (u jiných druhů motoru nepřevyšuje maximální čistý výkon 4 kW); tato vozidla se pokládají za vozidla kategorie L2,
  2. čtyřkolka - její hmotnost v nenaloženém stavu (pohotovostní hmotnost plus hmotnost řidiče) nepřevyšuje 0,4 t nebo 0,55 t u vozidel určených k přepravě zboží (u elektrických vozidel se nezapočítává hmotnost akumulátorů) a maximální čistý výkon motoru nepřevyšuje 15 kW; tato vozidla se pokládají za vozidla kategorie L5.

Vozidla kategorie M 1

Do kategorie M 1 patří motorová vozidla která jsou určena pro přepravu jen sedících osob a jejich zavazadel a která mají nejvýše devět míst k sezení včetně místa řidiče; celková hmotnost nesmí převýšit 3,5 t a prostor pro zavazadla nesmí být větší než prostor pro přepravu osob; do tohoto prostoru se nezapočítává prostor získaný sklopením nebo přechodnou demontáží sedadel.

Vozidla kategorie N

Do kategorie N patří motorová vozidla

 1. kategorie N1 - jejichž celková hmotnost nepřevyšuje 3,5 t,
 2. kategorie N2 - jejichž celková hmotnost převyšuje 3,5 t, avšak nepřevyšuje 12 t,
 3. kategorie N3 - jejichž celková hmotnost převyšuje 12 t.

Terénní vozidlo

 1. Terénní vozidlo je motorové vozidlo patřící do vozidel kategorie M nebo N se zvýšenou průjezdností, splňující další speciální podmínky.
 2. Vozidla podle odstavce 1 se označují doplňkovým písmenem G (např. M1G , N1G).

Statistické skupiny vozidel

Výše uvedená vozidla podle druhů jsou rozdělena do 4 statistických skupin takto

 1. osobní automobily - zkratka - OA
 2. lehká užitková vozidla - zkratka - LUV
 3. motocykly (včetně tříkolek a čtyřkolek) - zkratka - L
 4. nákladní automobily - zkratka - NA

Poznámky:

 1. Lehké užitkové vozidlo je motorové vozidlo kategorie N 1, které je konstruováno na bázi osobního automobilu (kategorie M 1) nebo jeho agregátů nebo je od něj odvozené za účelem přepravy věcí a jehož nejvyšší povolená celková hmotnost nepřesahuje 3,5 t.
 2. Tahač určený k tažení návěsu nebo přívěsu je vozidlo kategorie N.

1) V souladu s doporučením EHK - OSN - Souhrnné rezoluce o konstrukci vozidel - R.E.3 - č. TRANS/SC1/WP29/78 a ustanoveními § 2 až 10 vyhlášky MDS ČR č. 102/1995 Sb. ze dne 31. května 1995 o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích.